Hieronder zie je de modelrelease die ik gebruik. Ik onderteken deze samen met je digitaal vlak voor de shoot via een app. Je krijgt deze dan netjes gelijk in je email. Mocht je vragen hebben of wensen. Zie je iets net even anders dan mij, laat het me gerust weten. Een modelrelease is een afspraak en geen wurgcontract en het is belangrijk dat we ons er beide in kunnen vinden.

_____________________________________________________________________________________

In deze overeenkomst tref je de afspraken aan tussen model en fotograaf met betrekking tot de fotosessies. Deze afspraken en andere richtlijnen zijn vooraf tussen fotograaf en model besproken en beide partijen gaan hiermee akkoord.

Verplichtingen model

Fotograaf zal foto’s maken van het model, gedurende een fotosessie.

Het model verbindt zich tijdens deze sessie op een professionele wijze te poseren en de richtlijnen en aanwijzingen van de fotograaf op te volgen, teneinde tot het gewenste resultaat te bekomen. Voorafgaand aan de fotosessie worden de richtlijnen en doelstellingen van de fotograaf duidelijk besproken.

Leeftijd model

Het model verklaart de leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder en uit vrije wil aan de fotosessie deel te nemen en mee te werken. Indien het model minderjarig is en de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, is toestemming van een ouder of voogd verplicht en zal de minderjarige door deze ouder of voogd begeleid worden tijdens de fotosessie.

Stijl en of stijlen

Het model poseert voor ((Custom.Poseer Categorie)) – hier komt de stijl te staan, bijvoorbeeld Fashion, Lingerie, bedenkt naakt enz

Voor de betekenis van de poseercategorieën verwijzen we naar de toelichting bij deze overeenkomst.

Erotisch naakt en pornografisch naakt worden alleen gedaan met expliciete toestemming van model.

Garderobe

Op basis van aanwijzingen gegeven door de fotograaf zal het model voorzien in eigen garderobe en accessoires, en eigen make-up.  Tenzij anders bepaald.

Begeleiding

Het model mag, indien gewenst, zelf voor begeleiding zorgen en deze persoon mag op wens van model bij de fotosessie aanwezig zijn. De begeleider dient aanwijzingen van fotograaf op te volgen, voor zover deze de gang van zaken omtrent de fotosessie betreffen. Deze persoon mag evenwel de opnamen niet hinderen, tenzij hiervoor een noodzakelijke aanleiding is. Reis-, verblijf- en maaltijdkosten voor deze persoon zijn uitdrukkelijk voor eigen rekening model/begeleider en worden niet door de fotograaf vergoed.

Verzekering

Het model zal afdoende verzekerd zijn, waaronder een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en indien van toepassing een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vergoeding

De fotoshoot vergoeding is ((Custom.Vergoeding)). – Hier komt te staan wat voor vergoeding we afspreken. TFP of het bedrag.

Indien een financiële vergoeding is overeengekomen wordt deze contant betaald aan het model bij aanvang van de fotosessie, tenzij anders overeengekomen. Het model heeft recht op een minimaal aantal van 10 foto’s zonder kosten en logo, tenzij er minder dan 10 geschikte foto’s uit de fotosessie voort zijn gekomen.

Er zijn geen tussenpersonen betrokken bij de bemiddeling tussen fotograaf en model, er zijn dan ook geen commissies of vergoedingen verschuldigd aan derden.

Kosten gemaakt door model zijn voor zijn/haar eigen rekening. Er worden geen vergoedingen betaald aan begeleiders, waaronder mede begrepen ouder/voogd.

Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, waaronder mede begrepen gederfde winst als gevolg van een toedoen of nalaten van de fotograaf, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Model is altijd verantwoordelijk voor haar eigen bezittingen. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige beschadiging, verlies of diefstal van de door model meegebrachte bezittingen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Model is aansprakelijk voor de schade, direct of indirect, waaronder gemaakte kosten en gederfde winst, indien model niet aan de overeenkomst voldoet, niet of niet tijdig aanwezig is of richtlijnen en aanwijzingen van fotograaf niet heeft opgevolgd of niet voldoet aan of niet voldoende mee wil werken aan de vooraf besproken stijl.

Indien er gebruik gemaakt wordt van zogenaamde Airsoft replicageweren of -pistolen, is fotograaf volledig aansprakelijk voor het gebruik daarvan en vrijwaart derhalve het model voor engie aanspraken met betrekking tot het gebruik van deze airsoft replica’s.

Auteursrecht

Fotograaf is de enig auteursrechthebbende van de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie. Fotograaf is niet gerechtigd de auteursrechten aan derden over te dragen, zonder toestemming van het model. Fotograaf zal aan model een licentie verlenen voor het openbaarmaken en verveelvoudigen van de foto’s, zoals hierna beschreven.

Fotograaf is gerechtigd de foto’s naar eigen inzicht te gebruiken voor diens online en offline portfolio, on- en offline exposities en aankondigen daarvan, marketingmaterialen, on- en offline advertenties, in boeken en tijdschriften, op websites van derden. Elke openbaarmaking of verveelvoudiging op initiatief van fotograaf met als doel promotie van fotograaf, zijn zonder nadere toestemming van het model toegestaan. Fotograaf is derhalve gerechtigd aan derden ten behoeve hiervan licenties te verlenen.

Publicatie zal na toestemming van model plaatsvinden op de Facebookpagina van fotograaf (de regels van Facebook worden hierbij in acht genomen) en op het 500px.com account van fotograaf, die gekoppeld is aan het portfolio van de fotograaf.

Fotograaf mag niet anderszins, zonder toestemming van model, de foto’s in licentie geven aan derden.

Indien fotograaf niet voor bovengenoemde doeleinden, maar tegen vergoeding sublicenties aan derden verleend, waarbij derden deze foto’s in de breedste zin des woords mogen openbaarmaken en verveelvoudigen, is fotograaf verplicht een nader overeen te komen perentage van de omzet, met een minimumbedrag van €75,- exclusief BTW, aan model te vergoeden. Fotograaf zal aan model inzicht geven over deze inkomsten, bijvoorbeeld door overlegging van facturen.

Model mag de foto’s gebruiken voor zijn/haar eigen promotie en online en offline portfolio, waaronder mede begrepen eigen website en social media accounts op naam van het model. Model is niet gerechtigd de foto’s te wijzigen of bewerken, waaronder bijsnijden, filters over foto’s plaatsen, logo’s of namen toevoegen of verwijderen, kleurenfoto’s omzetten naar zwart-wit en elke andere bewerking, tenzij anders overeengekomen. Model is niet gerechtigd andere sublicenties te verlenen aan derden, dan zoals hierboven beschreven. Model heeft vooraf toestemming nodig van fotograaf voor publicatie van de foto’s door derden of anderszins voor publicatie in gedrukte of audio-visuele media. In het geval van publicatie door of ten behoeve van derden dient, ongeacht overige afspraken, altijd de naam van fotograaf vermeld te worden. Model is aansprakelijk voor de schade indien model de derde van deze verplichting niet of niet voldoende duidelijk op de hoogte heeft gesteld.

Materialen

De fotograaf behoudt de originelen van de opnamen als RAW bestanden. Fotograaf maakt een selectie van de foto’s naar eigen kunde, kennis en inzicht. Op deze selectie of de bewerking daarvan heeft model geen invloed.  Fotograaf levert binnen één maand na de datum waarop de fotosessie plaatsvond via WeTransfer of Dropbox, een selectie van de opnamen, zoals het model deze volgens bovenstaande licentie mag openbaarmaken en verveelvoudigen. De fotograaf is niet verplicht foto’s vrij te geven die niet tot zijn eigen selectie zouden behoren.

Opslag materiaal

De fotobestanden worden door fotograaf opgeslagen op een externe harddisk op het woonadres van de fotograaf en als backup in een beveiligde Cloud omgeving gedurende tien jaar.

Samenwerking

Beide partijen verbinden er zich toe bovenstaande afspraken en richtlijnen op te volgen en de samenwerking te laten verlopen in een aangename en ongedwongen sfeer, met een bevredigend resultaat voor beide partijen tot gevolg.

Tussentijdse beeindiging van de overeenkomst

De fotograaf en het model hebben een overeenkomst om modelfoto’s te maken. Beide partijen hebben het recht om de samenwerking op ieder moment te verbreken waarbij de volgende punten van kracht blijven:

Indien de fotosessie reeds heeft plaatsgevonden, blijft fotograaf verplicht een selectie bewerkte foto’s aan het model te leveren zoals hierboven beschreven. Model verkrijgt in dat geval derhalve geen enkel recht om de foto’s te (laten) openbaarmaken, tenzij anders overeengekomen.

Fotograaf blijft auteursrechthebbende van de foto’s, maar zal deze niet openbaarmaken, zonder nadere toestemming van het model.

Toelichting behorende bij overeenkomst

De overeengekomen poseercategorie betekenen het volgende:

Portret / Fashion

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, met uitsluiting van lingerie en badkleding. De tepels en/of schaamstreek is/zijn niet zichtbaar afgebeeld op de foto.

Lingerie / Badmode

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek is/zijn niet zichtbaar afgebeeld op de foto.

Topless

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek niet zichtbaar is afgebeeld op de foto.

Esthetisch naakt (bedekt)

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek niet uitdrukkelijk zichtbaar is op de foto.

Volledig naakt

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn (duidelijk) zichtbaar afgebeeld op de foto.

Erotisch naakt

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, schaamstreek is zichtbaar. Poses wekken suggestie van erotiek (denk aan verleiding, of suggestie tot (zelf)bevrediging)

Pornografisch

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel zichtbaar afgebeeld op de foto, schaamstreek en geslachtsdeel is zichtbaar. Handelingen op de foto zijn duidelijk pornografisch (zelfbevrediging, penetratie (ander geslacht of toys, oraal of anaal).

Erotisch naakt en pornografisch worden alleen gedaan met expliciete toestemming van model.                 

Overige begrippen

Replica’s

De fotograaf gebruik voor sommige fotoshoots zogenaamde Airsoft replica geweren en pistolen. Deze zijn eigendom van de fotograaf en worden alleen in zijn bijzijn gebruikt. De fotograaf is lid van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en is hiermee gebonden aan het reglement van het NABV. En vrijwaard hiermee model en visagiste van enige aanspraak.

TFP

TFP betekend time for picture of te wel tijd voor foto  de fotograaf investeert zijn tijd en materialen om de foto te maken terwijl het model eveneens haar tijd in de shoot steekt zonder geldelijke vergoeding. Het model krijgt dan de gemaakte foto’s van de fotograaf. Beide partijen mogen de foto’s openbaar maken en verveelvoudigen zoals in bovenstaande overeenkomst tussen partijen is omschreven.